تمام نوشته های نویسنده

14تیر/99
آهنگ Without You سامی یوسف

آهنگ Without You سامی یوسف

آهنگ Without You سامی یوسف آهنگ Without You سامی یوسف خواننده محبوب پاپ مسلمان را می شنوید و شما می توانید با بهره مندی از این اثر آن را با دیگران بهبیشتر…

04تیر/99
آهنگ prism سامی یوسف

آهنگ prism سامی یوسف

آهنگ prism سامی یوسف آهنگ prism سامی یوسف ، خواننده محبوب پاپ مسلمان را می شنوید و شما می توانید با بهره مندی از این اثر آن را با دیگران به اشتراکبیشتر…

07اردیبهشت/99
ترانه این یک بازی است

متن و ترجمه ترانه این یک بازی است از سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه این یک بازی است از سامی یوسف Sami Yusuf – It’s a Game این یک بازی است It’s a game That they play این یک بازی است کهبیشتر…

29فروردین/99
ترجمه ترانه معلم سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه معلم سامی یوسف

متن و ترجمه ترانه معلم از سامی یوسف We once had a Teacher زماني ما آموزگاري داشتيم The Teacher of teachers, استاد تمامي معلمان He changed the world for the better اوبیشتر…